Integriteit

Badminton Vlaanderen wil dat iedereen op een kwaliteitsvolle, gezonde, ethisch verantwoorde en betaalbare manier kan badmintonnen. Wij willen hierbij een voorname rol spelen om elk kind, jongeren, volwassene de kans te geven om in een veilige omgeving hun hobby uit te oefenen. 

Daarom willen we als federatie onze clubs aanzetten om binnen dit thema preventief te handelen alsook te werken aan een eigen beleid. Badminton Vlaanderen wil in dit verhaal het voortouw nemen. Als eerste stap werd een aanspreekpunt integriteit aangesteld. Zij is het aanspreekpunt voor iedereen die vragen, vermoedens, klachten,... heeft in verband met ethische kwesties.

 

Aanspreekpunt Integriteit (API)


Bij de API kunnen jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen terecht met een vraag, bezorgdheid of melding in verband met een vermoeden of klacht over fysiek, psychisch of seksueel grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag of andere ethische kwesties. De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken. De federatie API's voor Badminton Vlaanderen zijn Pieter-Jan Caestecker en Femke Courtois.

 

Wie? Voorstelling? Bereikbaarheid?

 

Pieter-Jan Caestecker

"Ik ben Pieter-Jan en ben één van de 2 Federatie-API's. Als teamcoach van Badminton Vlaanderen ontferm ik mij vooral over het dagelijkse beleid van het dienstencentrum en de ondersteuning van alle medewerkers, provincies, clubs en leden. Ik ben heel vertrouwd met thema's als veiligheid, crisissituaties alsook pedagogische ondersteuning.

Naast mijn werk ben ik actief binnen de badmintonwereld als competitiespeler en trainer bij De Dijlevallei BC. 

Je kan bij mij altijd terecht met een vraag, vermoeden of klacht over seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag. Je mag me hierover altijd een mailtje sturen of bellen."

Pieterjan@badmintonvlaanderen.be

+32 (0) 498 78 96 83

 

     

 

Femke Courtois

"Ik ben Femke, de andere Federatie-API naast Pieter-Jan. Ik heb mijn stage Toegepaste Psychologie gelopen bij Badminton Vlaanderen en maak sindsdien ook deel uit van de Ethische Commissie. Onder het motto "beter voorkomen dan genezen" werk ik graag rond preventie of coaching en hou ik me vooral bezig met ethische onderwerpen zoals grensoverschrijdend gedrag, sportouders en inclusie. Momenteel ben ik vooral sportouder en trap ik graag een balletje met mijn zoon of ga ik paardrijden met mijn dochters. 

Heb je een vraag rond grensoverschrijdend gedrag of wil je zelf graag iets kwijt? Bel me, schrijf me, laat me iets weten! "

Femke@badmintonvlaanderen.be
+32 (0) 497 63 99 82

 

→ MELDING MAKEN!


De taken:

  • Aanspreekpunt en eerste opvang: De API luistert naar het verhaal of de vraag van de melder, vormt zich een beeld van de situatie en geeft vervolgens informatie en advies of verwijst door. De API heeft discretieplicht met andere woorden gaat de API zeer zorgvuldig om met gevoelige informatie. 
  • Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing: De API neemt elke vraag of melding serieus. De API zal zich een beeld vormen van de situatie maar bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag is het niet de taak van de API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding verwijst de API door naar deskundigen. 
  • Preventie en ondersteuning: De API zorgt samen met het bestuur voor de bekendheid van de functie binnen de federatie voor de sensibilisering van de leden omtrent het thema ethisch sporten. 

 

Het Vlaggensysteem & Grenswijs


De sportsector heeft een laagdrempelig project uitgewerkt waarmee clubs aan de slag kunnen gaan om het toch wel delicate thema bespreekbaar te maken. Het zogenaamde vlaggensysteem "sport een spel met grenzen" is een handig instrument voor clubs, trainers en spelers. Via 6 criteria leer je seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Tal van voorbeeldsituaties worden voorgelegd en kan je beoordelen aan de hand van een groene, gele, rode of zwarte vlag. Elke kleur geeft een mogelijke reactie op elk van de situaties weer. Op de website van Ethics and Sport is het vlaggensysteem terug te vinden.

Met Grenswijs stel je een beleid op voor agressie, pesten én seksueel grensoverschrijdend gedrag. Of positief gezegd: deze tool helpt je bij een beleid rond fysieke, emotionele en lichamelijke integriteit.Een van de onderdelen van de tool is het Grenswijs-systeem: een manier om naar grensoverschrijdend gedrag te kijken, vergelijkbaar met het vlaggensysteem.

Ga zeker ook eens kijken op onze eigen pagina's rond Integriteit.

 

Externe instanties


Vlaams Sporttribunaal (melding/klacht): Het Vlaams Sporttribunaal (VST) werd opgericht op 8 juni 2020. Het bestaat uit twee kamers, een kamer doping en een kamer grensoverschrijdend gedrag. Sinds 1 januari 2021 is het operationeel voor tuchtprocedures inzake grensoverschrijdend gedrag in de sport. Het VST behandelt tuchtklachten met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag gepleegd door leden of aangestelden van bij het VST aangesloten sportorganisaties.
 

Politie (melding/klacht): Een aangifte van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik of het indienen van een klacht kan bij de lokale politie. De politie staat in voor de eerste opvang. De politionele slachtofferbejegening kan u doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten. De politie is wettelijk verplicht om elk misdrijf te melden aan de Procureur des Konings. In een noodsituatie kan je de politie bereiken via het nummer 101. Bij dringende medische hulp bel je onmiddelijk het alarmnummer 112.
 

Hulplijn 1712 (advies/informatie): Deze hulplijn is de lijn waar je alle vormen van geweld, misbruik en kindermishandeling kan melden. Het meldpunt luistert naar het verhaal van het slachtoffer, pleger, betrokkene of derde. Samen proberen ze de vraag van de beller duidelijk te krijgen en proberen ze de beller correcte informatie door te geven. Daarnaast schatten ze samen met jou de situatie in en verwijzen door. Indien het gaat om een levensbedreigende situatie contacteer dan het nummer 101.
 

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) (advies/informatie): Altijd contacteren in samenwerking met de federatie-API! Wanneer de betrokkenen bij een situatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik een volwassenen zijn, kan men voor advies en hulp tercht bij het CAW. Het CAW kan gecontacteerd worden via de hulplijn 1712.

 

Jongeren Advies Centrum (JAC) (advies/informatie) is onderdeel van het CAW en richt zich specifiek op jongeren. Bij het JAC kan elke jongere zijn verhaal kwijt. Hiermee gaat het JAC vervolgens aan de slag om de jongere te ondersteunen en zijn mogelijkheden te versterken. Daarnaast informeren ze jongeren over hun rechten en hoe ze deze kunnen benutten. Het JAC is te bereiken via zeer diverse kanalen: e-mail, telefoon, chat of via persoonlijk contact. 
 

Stop it Now! (Advies, informatie en hulpverlening): Stop in Now! biedt ondersteuning aan mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. De organisatie biedt een luisterend oor, informatie, advies en ondersteuning aan. Daarnaast verwijzen ze door naar gepaste hulp en proberen deze stap waar nodig te verkleinen.

 

Centrum Ethiek in de Sport (ICES) (advies/informatie): ICES is een kenniscentrum dat zich inzet om beleidsondersteuning te bieden aan diverse spelers in het sportlandschap. Hierbij kan het gaan om sportfederaties alsook clubs. Daarnaast proberen ze het maatschappelijke draagvlak voor thema's op het gebied van ethisch sporten te vergroten. Daarnaast bundelt ICES de meldpunten en hulplijnen over de grenzen van de sportfederaties heen. ICES heeft ook 2 casemanagers die API's kunnen adviseren bij het omgaan met cases in de sport.

 

Documenten

 

  • Handige documenten voor Club-API's

Handleiding Club-API's
Registratiedocument

  • Uitgebreide gedragcodes voor clubs:

Gedragscode Bestuurders
Gedragscode Trainers

  • Gedragscodes binnen Badminton Vlaanderen:

Gedragscode Bestuurders
Gedragscode Medewerkers
Gedragscode Trainers
Gedragscode Spelers
Gedragscode wedstrijdfunctionarissen (G570)

  • Overige documenten

Ethische code wedstrijdfunctionarissen (G571)


Contactgegevens


Pieter-Jan Caestecker
pieterjan@badmintonvlaanderen.be
+32 (0)498 78 96 83